Elk huishouden een businesscase voor aardgasvrij wonen

Samen met bewoners investeren in een toekomstbestendige wijk

Een foto van een bijeenkomst van De Nachtclub, waarin bewoners elkaar vertellen over de leuke en minder leuke dingen over het wonen in Reyeroord.
Karin Borgman, adviseur bij Infram
Betrokkenen in Reyeroord geven aan waar zij het meest naar uitkijken en geven met een lint aan hoe ver dat moment in de toekomst ligt.
De energiebespaarmarkt, een initiatief om bewoners te informeren over mogelijkheden om hun huis te verduurzamen

--

--

Infram werkt aan mobiliteit, ruimte, water en energie voor een mooier, duurzamer en beter Nederland. Dit doen we in opdracht van publieke en private partijen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Infram

Infram werkt aan mobiliteit, ruimte, water en energie voor een mooier, duurzamer en beter Nederland. Dit doen we in opdracht van publieke en private partijen.