Omgevingsmanagement in beweging

Gesprekken met vijf omgevingsmanagers

Omgevingsmanagers bereiden zich voor op een nieuwe inhoud van hun rol en taken. Steeds meer wordt verwacht dat zij invulling geven aan integraal en participatief werken. De term ‘gebiedsmakelaar’ duikt op als wenkend perspectief. Op 27 juni j.l. bezochten meer dan 400 omgevingsmanagers de Landelijke Omgevingsmanagementdag in Den Bosch. In dit artikel staan vijf omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat, een waterschap, een aannemer en adviesbureau Infram stil bij hoe zij aankijken tegen hun vakgebied, dat volop in beweging is.

Foto: een werkplaats van het project Meanderende Maas, waarin een groot aantal verschillende partijen meedenkt over dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling.

Integraliteit moet je (kunnen) organiseren

Omgevingsmanagement als basis voor het gehele project

In ‘Rotterdam Aardgasvrij’ wordt met bewoners, eigenaren en marktpartijen in een wijkgerichte aanpak gezocht naar alternatieven voor aardgas in bestaande woningen.

Veranderend scopedenken en duurzaam omgevingsmanagement

Ruimte aan omgevingsinitiatief in budgetten

Het wenkend perspectief van de gebiedsmakelaar

Infram werkt aan mobiliteit, ruimte, water en energie voor een mooier, duurzamer en beter Nederland. Dit doen we in opdracht van publieke en private partijen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store