Petra van den Brand (Infram) genomineerd voor Frans Evers Award voor excellent onderhandelen

De Stuurgroep Meanderende Maas. Projectleider Petra van den Brand van Infram vooraan, derde van rechts.

— Persbericht MGA-netwerk —

Nominaties Frans Evers Award voor excellent onderhandelen bekend

Voorkomen en/of oplossen van maatschappelijke tegenstellingen

De winnaar

De prijs

De genomineerden

De jury

--

--

--

Infram werkt aan mobiliteit, ruimte, water en energie voor een mooier, duurzamer en beter Nederland. Dit doen we in opdracht van publieke en private partijen.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Infram

Infram

Infram werkt aan mobiliteit, ruimte, water en energie voor een mooier, duurzamer en beter Nederland. Dit doen we in opdracht van publieke en private partijen.

More from Medium

Positive Communication In The Workplace

Building Horiz Concepts, The AgroIndustry’s Upwork

Takeo Watanabe & Yūshi Matsuyama – Muteki Koujin Daitarn 3 Original Soundtrack

Sierra Club and Ebbetts Pass Forest Watch Score a Win against Clearcutting