Infram’s Nieuwe Normaal-journaal: over impact op afstand

Werk in uitvoering én in quarantaine

Door Jan Bakker en Rik Wegman

Jan Bakker en Rik Wegman (met oranje hesjes) vieren het 25-jarig bestaan van Infram eerder dit jaar op locatie in Singapore

--

--

Infram werkt aan mobiliteit, ruimte, water en energie voor een mooier, duurzamer en beter Nederland. Dit doen we in opdracht van publieke en private partijen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Infram

Infram werkt aan mobiliteit, ruimte, water en energie voor een mooier, duurzamer en beter Nederland. Dit doen we in opdracht van publieke en private partijen.